Bez kategorii

Wiele plików bibliografii w jednej książce

Kiedy składasz książkę składającą się z artykułów zawierających bibliografię, możesz założyć, że tworzysz jedną wspólną lub wymuszać stosowanie otoczenie thebibliography.

Istnieje inny sposób: wykorzystać pakiet chapterbib.

Jak? Tak. Oto przykład:


\documentclass{book}

\usepackage{chapterbib}

\begin{document}

\chapter{Lorem ipsum}

\bibliography{lipsum}

\chapter{Kyle Kite}

\bibliography{kylekite}

\end{document}

Jak kompilować

Kompilacja wygląda tak (polecenia):

latex main.tex
bibtex lipsum.bib
bibtex kylekite.bib
latex main.tex
latex main.tex
Reklamy
BibTeX, latex

Bibliografie w BibTeX

Bibliografia może być w LATEX zapisana wewnątrz otoczenia thebibliography lub w BibTEX. W tym wpisie skupimy się na bibligrafii zapisanej drugim sposobem.

Czym jest BibTEX?

BibTEX jest stworzonym w 1985 roku przez Orena Patashnika i Leslie Lamporta narzędzie służące do formatowania bibliografii według zadanych kryteriów. Stosowane zwykle z systemem LaTeX. BibTeX ułatwia dostosowanie uprzednio zebranych danych bibliograficznych do wymogów różnych wydawców. (za Wikipedią)

Przykładowy wpis

@Book{abramowitz+stegun,
 author  = "Milton {Abramowitz} and Irene A. {Stegun}",
 title   = "Handbook of Mathematical Functions with
       Formulas, Graphs, and Mathematical Tables",
 publisher = "Dover",
 year   = 1964,
 address  = "New York City",
 edition  = "ninth Dover printing, tenth GPO printing"
}

Lista formatów wpisu

Tutaj zostaną przedstawione typowe formaty wpisów.

Artykuł

@article{Xarticle,
  author  = "",
  title   = "",
  journal  = "",
  %volume  = "",
  %number  = "",
  %pages  = "",
  year   = "XXXX",
  %month  = "",
  %note   = "",
}

Wyjaśnienia:
author – autor
title – tytuł
journal – czasopismo
year – rok
month – miesiąc
note – dodatkowe informacje
volume – tom
number – numer
pages – strony

Znak procenta (%) poprzedza pole opcjonalne.

Książka

@book{Xbook,
  author  = "",
  title   = "",
  publisher = "",
  %volume  = "",
  %number  = "",
  %series  = "",
  %address = "",
  %edition = "",
  year   = "XXXX",
  %month  = "",
  %note   = "",
}

Wyjaśnienia:

author – autor
title – tytuł
publisher – wydawca
year – rok
month – miesiąc
series – seria
address – adres wydawcy (miasto wydawcy)
note – dodatkowe informacje
volume – tom
number – numer
pages – strony

Znak procenta (%) poprzedza pole opcjonalne.

Materiały konferencyjne

@conference{Xconference,
  author  = "",
  title   = "",
  booktitle = "",
  %editor  = "",
  %volume  = "",
  %number  = "",
  %series  = "",
  %pages  = "",
  %address = "",
  year   = "XXXX",
  %month  = "",
  %publisher= "",
  %note   = "",
}

Wyjaśnienia:
author – autor 
title – tytuł
publisher – wydawca
editor – redaktor
year – rok
month – miesiąc
series – seria
address – adres wydawcy (miasto wydawcy)
note – dodatkowe informacje
volume – tom
number – numer
pages – strony

Znak procenta (%) poprzedza pole opcjonalne.

Równie dobrze można użyć @inproceedings, jak niżej:

@inproceedings{Xinproceedings,
	author		= "",
	title		= "",
	booktitle	= "",
	%editor		= "",
	%volume		= "",
	%number		= "",
	%series		= "",
	%pages		= "",
	%address	= "",
	%organization	= "",
	%publisher	= "",
	year		= "",
	%month		= "",
	%note		= "",
}

Dochodzi pole organization (organizacja).

Patent

@Patent{EHLINGER:2006:biblatex,
 author = {EHLINGER, JR., Philip Charles},
 title = {Device for the treatment of hiccups},
 year = {2006},
 month = {06},
 day = {13},
 number = {US 7062320},
 type = {Patent},
 version = {},
 location = {US},
 url = {http://www.patentlens.net/patentlens/patent/US_7062320/},
 filing_num = {10684114},
 yearfiled = {2003},
 monthfiled = {10},
 dayfiled = {14},
 pat_refs = {US 408607 A (Aug, 1889) Flint 607/134; US 4210141 A (Jul, 1980) Brockman et al. 604/78},
 IPC_class = {A61N 1/04},
 US_class = {607 2},
 abstract = {A device for the treatment of hiccups, and more specifically, to a method and apparatus for the treatment of hiccups involving galvanic stimulation of the Superficial Phrenetic and Vagus nerves using an electric current.}
}

Wyjaśnienia:
author – autor
title – tytuł
year – rok
month – miesiąc
day – dzień
number – numer
type – typ (domyślnie Patent)
version – wersja
location – obszar ważności, np. USA, Polska
url – adres URL
filling_num – numer wniosku
abstract – streszczenie patentu
dayfiled – dzień złożenia wniosku
monthfiled – miesiąc złożenia wniosku
yearfiled – rok złożenia wniosku
pat_refs – odniesienia do patentów

Znak procenta (%) poprzedza pole opcjonalne.

Raport

@techreport{Xtreport,
  author  = "",
  title   = "",
  institution = "",
  %type   = "", 
  %number  = "",
  %address = "",
  year   = "XXXX",
  %month  = "",
  %note   = "",
}

Wyjaśnienia:
author – autor
title – tytuł
insitution – instytucja
type – typ
number – numer
year – rok
address – miejsce wydania
month – miesiąc
note – dodatkowe informacje

Znak procenta (%) poprzedza pole opcjonalne.

Instrukcja obsługi

@manual{Xmanual,
	title		= "",
	%author		= "",
	%organization	= "",
	%address	= "",
	%edition	= "",
	year		= "",
	%month		= "",
	%note		= "",
}

Wyjaśnienia:
title – tytuł
author – autor
organization – organizacja
address – miejsce wydania
edition – edycja
year – rok
month – miesiąc
note – dodatkowe informacje

Znak procenta (%) poprzedza pole opcjonalne.

Praca doktorska

@phdthesis{Xphdthesis,
	author		= "",
	title		= "",
	school		= "",
	%address	= "",
	year		= "",
	%month		= "",
	%keywords	= "",
	%note		= "",
}

Wyjaśnienia:
title – tytuł
author – autor
school – szkoła
address – miejsce wydania
edition – edycja
year – rok
month – miesiąc
keywords – słowa kluczowe
note – dodatkowe informacje

Praca magisterska

@mastersthesis{Xthesis,
  author  = "",
  title   = "",
  school  = "",
  %type   = "diploma thesis",
  %address = "",
  year   = "XXXX",
  %month  = "",
  %note   = "",
}

Wyjaśnienia:
author – autor
title – tytuł
school – szkoła
type – typ
address – miejsce (opublikowania)
year – rok
month – miesiąc
note – dodatkowe informacje

Znak procenta (%) poprzedza pole opcjonalne.

Nieopublikowane materiały

@unpublished{Xunpublished,
	author	= "",
	title	= "",
	%year	= "",
	%month	= "",
	note	= "",
}

Wyjaśnienia:
title – tytuł
author – autor
note – dodatkowe informacje
year – rok
month – miesiąc

Znak procenta (%) poprzedza pole opcjonalne.

Inne

@misc{Xmisc,
  %author  = "",
  %title   = "",
  %howpublished = "",
  %year   = "XXXX",
  %month  = "",
  %note   = "",
}

Wyjaśnienia:
title – tytuł
author – autor
howpublished – jak zostało opublikowane
note – dodatkowe informacje
year – rok
month – miesiąc

Znak procenta (%) poprzedza pole opcjonalne.

Jak zacytować wpis z danych bibliograficznych

Tak jak z thebibliography – poleceniem \cite{id_wpisu}.

Jak kompilować

bibtex plik_bibliografii

Polecenie to jest dostępne również w IDE.

Końcowym efektem kompilacji jest plik .bbl, który jest wykorzystywany w kompilacji pliku LATEX.

Pełny przebieg:

latex plik.tex
bibtex bibliografia.bib
latex plik.tex

Jak włączać do pliku LATEX

Polecenie \bibliographystyle{plain} odpowiedzialne za styl bibliografii.
Polecenie \bibliography{plik_bibliography}.

Podsumowanie

Znamy już sposób włączania bibliografii w BibTEX do dokumentu LATEX. W następnym wpisie będzie o włączaniu wielu plików z bibliografią.

latex

Dzielenie projektu TeX na pliki

Z początku projekty TEX są jednym plikiem z kodem źródłowym, co w zupełności wystarcza dla krótkich dokumentów bez rozbudowanej struktury. Kiedy przestajemy panować nad projektem, trzeba podzielić go na mniejsze części. Jak? Zobaczycie.

Załóżmy, że tworzymy książkę składającą się z trzech części. Każda część ma osiem rozdziałów. Chcielibyśmy trzymać to wszystko w jednym pliku? Niekoniecznie. Dlatego jest polecenie \include{plik}, które wstawia w miejsce wystąpienia wczytany plik z kodem źródłowym. Dzięki temu poleceniu możemy zawartość każdego rozdziału zapisać w osobnym pliku, co ułatwi pracę nad tą książką.

Przykładowy kod głównego pliku (nie skupiajcie się zbyt mocno na treści):


\documentclass{book}

\usepackage[utf8]{fontenc}

\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage[polish]{babel}

\author{John Q. Smith}

\title{Księga Morona}

\date{2017}

\begin{document}

\maketitle

\tableofcontents

\part{Wstęp}

\chapter{Czym jest Moron}

\include{r1.1}

\chapter{Historia Morona}

\include{r1.2}

\chapter{Kontekst filozoficzny}
\include{r1.3}

\chapter{Kontekst społeczny}
\include{r1.4}
% ...

\part{Ideologia Moronizmu}
\chapter{Założenia Moronizmu}
\include{r2.1}
% ...

\part{Zakończenie}
\chapter{Odpowiedź na krytykę}
\include{r3.1}
% ...
\end{document}

Jak kompilować

Kompilację wykonujemy na pliku głównym, który zawiera polecenia \documentclass oraz otoczenie document. Pliki dołączane będą wczytywane podczas kompilacji i wstawiane w miejsce wystąpienia \include.

Dla polecenia latex będzie tak:

latex glowny_plik.tex

Po kompilacji będzie gotowy plik DVI nazwany tak samo jak główny plik (tu glowny_plik.dvi.

W następnym wpisie będzie o BibTEX, a później o podziale bibliografii BibTEX na rozdziały.

Tychy

Udekorowana Żyrafa

Żyrafa (Pomnik Walki i Pracy) – monument wzniesiony w parku (Park Miejski) między Aleją Niepodległości (wtedy Aleją Rewolucji Październikowej) i ulicą Edukacji (wtedy ulicą Fryderyka Engelsa) w 1975 roku. Autorami są Augustyn Dyrda i Emilian Piasecki. Został postawiony z okazji 30. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Ma 24 m wysokości, waży 142 tony, zbudowany jest z brązu i żelbetu (za UM w Tychach, Tychy – Ciekawe Miejsca Historyczne oraz Fotopolska.eu).

W dniach 24-31 sierpnia 2017 pomnik został udekorowany głową i ogonem żyrafy (Za Facebookiem i Muzeum Miejskim w Tychach).

Zdjęcia w stanie obecnym (28 sierpnia 2017) jako kafelki:

latex

Spis treści z linkami

Pewien czytelnik zasugerował, żebym opisał, jak zrobić spis treści z linkami w tekście. I oto ten wpis. Przechodzimy do rzeczy.

Co będziemy potrzebować?

 • Dokument LATEX z różnymi poziomami treści
 • Pakiet hyperref

Przerabiamy dokument

Do dokumentu wczytujemy pakiet hyperref, generujemy spis treści i kompilujemy dokument za pomocą pdfLATEX.

Kod będzie wyglądać tak:

\documentclass{article}
%...
\usepackage{hyperref}
\begin{document}
\tableofcontents

%...
\end{document}

Kolorowe linki w spisie treści

A co jeśli chcemy kolorowe linki w spisie treści? Wtedy ustawiamy w pakiecie opcję colorlinks na true. W preambule zamieszczamy taki kod konfiguracyjny:

Przykład:

\hypersetup{
  colorlinks = true,
  %inne opcje
}

Kompilujemy i już!

latex

IDE do pracy z LaTeX

Jak każdy język programowania (w tym przypadku dokumentów), LATEX ma swoje IDE (Integrated Development Environment). Długa lista IDE do pracy z LATEX jest dostępna tu, na tex.stackexchange.com (działa na zasadach StackOverflow). Ja skupię się na tych IDE, z którymi miałem do czynienia.

LEd

Pierwsze IDE, z którym pracowałem. Ma wszystko, czego spodziewałbym się po takim IDE: widoku wielu dokumentów, podglądu efektu kompilacji, listy komunikatów, strukturę dokumentu, listę dostępnych symboli wraz z opisami, obsługę słownika ortograficznego. Strona internetowa www.latexeditor.org wciąż (31 lipca 2017) działa, ale ostatnia informacja jest z 9 października 2009. Jest dystrybuowany jako freeware i dostępny wyłącznie na Windowsa.

Kile

Pierwsze typowo linuksowe IDE, z którym pracowałem, chociaż ma wersję na Windowsa. Zawiera to, czego spodziewałbym się po takim programie (konkretniej już opisałem w sekcji LEd). Oprogramowanie open source, strona internetowa: http://kile.sourceforge.net/

Texmaker

Zawiera to, co powinno mieć takie IDE. Oprócz tego pozwala wyświetlać obok siebie dwa pliki tekstowe, zawijać bloki kodu oraz zawiera kreatory dokumentu i tabel. Wieloplatformowe i rozwijane jako oprogramowanie open source. Strona internetowa: http://www.xm1math.net/texmaker/.

TeXstudio

Wieloplatformowe IDE, które powstało jako fork Texmaker w 2009 roku. Fork oznacza projekt wywodzący się z innego. Zawiera te informacje, które zawierało Kile i LEd (w bibliotece symboli były też opisywane wymagane do ich obsługi pakiety). Dodatkowo ma informacje o ostrzeżeniach podczas kompilacji podświetlane w kodzie źródłowym, Ma interfejs użytkownika znany ze starszych wersji Texmaker. Strona internetowa: http://www.texstudio.org/

LyX

LyX jest IDE, które przyjmuje podejście edytora tekstu: WYSIWYG (What You See Is What You Get), zamiast WYSIWYM (What You See Is What You Mean), które jest typowe dla LATEX. Ale to nie jest czysty WYSIWYG. Zapewnia możliwość eksportu do czystego LATEX. Strona internetowa: https://www.lyx.org/. Jest wieloplatformowym oprogramowaniem open source.

latex

Jak sobie przygotować środowisko pracy z LaTeX?

Podchodząc do nauki programowania, zastanawiamy się od czego zacząć. Tutaj zacznę od przygotowania sobie środowiska pracy.

Najpierw dystrybucja (sposób dostarczenia) LATEX. Jeżeli słyszeliście o Linuksie, będziecie się domyślać, o co chodzi z pojęciem dystrybucji.

W przypadku Windowsa, mogę polecić MiKTEX i TEXLive.
Dla Linuksa polecam TEXLive, a dla Mac OS (w latach 2001-2016 OS X) MacTEX.

Po wybraniu dystrybucji, czas na jej instalację, która zajmuje co najmniej kilka minut.

Skoro mamy zainstalowaną dystrybucję LATEX, możemy rozpoczynać naukę, bo możemy pierwsze przykłady pisać w dostępnym już w systemie operacyjnym edytorze tekstowym (dla Windowsa jest to Notatnik).

Jeżeli chcemy ułatwić sobie życie, polecam używanie IDE (zintegrowanego środowiska programistycznego) dla LATEX. A o IDE napiszę w następnym wpisie w kategori LATEX.